Reklamacja

REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Reklamacja z tytułu gwarancji.
  1.1 wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  1.2 okres gwarancji dla Produktów wynosi 12 miesięcy i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta,
  1.3 dane gwaranta, szczegółowe informacje na temat towarów objetych gwarancją, dane dotyczące okresu trwania i warunków gwarancji, a także uprawnień przysługujących Klientowi z tytułu gwarancji – zawiera karta gwarancyjna dołączona do Produktu lub udostepniona na stronie Sklapu,
  1.4 gwarancja nie wyłącza uprawnień Konsumenta oraz podmiotu, o którym mowa w § 9 Regulaminu z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży określonych w ustawie o prawach konsumenta, które przysługują Konsumentowi oraz podmiotowi, o którym mowa w  § 9 z mocy prawa.
 2. Reklamacja z tytułu braku zgodności Produktu z umową.
  2.1 podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa § 9 Regulaminu z tytułu braku zgodności Produktu lub Tresci Cyfrowej z umową są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maj 2014r.,
  2.2 sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili dostarczenia Produktu i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu okreslony przez Sprzedawcę lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy,
  2.3 Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klijeta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa § 9 Regulaminu, gdy Treść Cyfrowa jest dostarczona w sposób jednorazowy lub częściami – za brak zgodności z umową istniejącą w chwili dostarczenia Treści Cyfrowej i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili,
  2.4 Klient zobowiązane jest do współpracy ze Sprzedawcą, w celu ustalenia czy brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową wynika z cech Środowiska Cyfrowego Klienta,
  2.5 zawiadomienia o braku zgodności Produktu lub Treści Cyfrowej z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@albinatorebki.pl lub pisemnie na adres: Albina Torebki, ul. Młyńska 4 budynek H, 44-100 Gliwice.
  2.6 w powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
  2.7 dla oceny niezgodności Produktu z Umową, Konsument lub podmiot o którym mowa w § 9 Regulaminu mają obowiąek udostepnić Produkt Sprzedawcy, a Sprzedawca zobowiąany jest do odebrania go na swój koszt,
  2.8 Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji,
  2.9 w przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
  2.10 Klient będący Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu może żądać w pierwszej kolejności wymiany lub naprawy Produktu przez Sprzedawcę, a w przypadku Treści Cyfrowej – doprowadzenie Treści Cyfrowej do zgodności z Umową. Obniżenia Ceny oraz odstąpienia od Umowy Klient może żądać wyłącznie w przypadkach wskazanych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r.
  2.11 w związku z uzasadnioną reklamacją Klijęta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu Sprzedawca odpowiednio:
  a) pokrywa koszty naprawy lub wymiany oraz ponownego dostarczenia Produktu do Klienta
  b) doprowadza Treść Cyfrową do zgodności z Umową na swój koszt,
  c) obniża Cenę Produktu lub Treści Cyfrowej i zwraca Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 9 Regulaminu wartość obniżonej Ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o obniżeniu Ceny od KOnsumenta lub podmiotu o którym mowa w § 9,
  d) w przypadku odstapienia od umowy przez Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 9 – Sprzedawca zwraca mu cenę produktu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru lub dowodu jego odesłania. W razie odstąpienia od umowy, Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 9 zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy,
  2.12 odpowiedz na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS,
  2.13 Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Ceny jedynie w części odpowiadającej Treści Cyfrowej niezgodnej z umową oraz Treści Cyfrowej, której obowiązek dostarczenia odpadł w skutek odstapienia od umowy.

 

 • Albina

  Albina

  Albinatorebki.pl-sklep online Eleganckie, klasyczne i nowoczesne torebki. Sprawdź bogatą ofertę w atrakcyjnej cenie.

  Czytaj dalej

Konkurencyjne ceny

Darmowa wysyłka od 300zł

Najnowsze kolekcje sprawdzone marki