Regulamin

    REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

                                                                                                              WWW.ALBINATOREBKI.PL

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep www.albinatorebki.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz Umów o dostarczenie Treści Cyfrowej, tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.albinatorebki.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.albinatorebki.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  4.1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  4.2 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  4.3 ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  4.4 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
  4.5 oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
 2. SKLEP– Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.albinatorebki.pl.
 3. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 4. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.albinatorebki.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 6. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.albinatorebki.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 7. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 8. SYSTEM OPINII – Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących Produktów.
 9. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Krzysztof Głowacki wykonujący działalność gospodarczą pod firmą ALBINA TOREBKI KRZYSZTOF GŁOWACKI wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce siedziby: ul. Juliusza Słowackiego 44/8, 44-100 Gliwice, adres do doręczeń: Albina Torebki, ul. Młyńska 4 budynek H, 44-100 Gliwice, NIP: PL8631269520, REGON: 367589037, adres poczty elektronicznej (e-mail): torebkialbina@gmail.com, numer telefonu: +48 535 904 222.
 10. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 11. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży lub Umowę o dostarczeniu Treści Cyfrowej ze Sprzedawcą.
 12. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 13. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 14. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 15. TREŚĆ CYFROWA – dane wytwarzane i dostarczane przez Sprzedawcę w postaci cyfrowej, będące przedmiotem Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych.
 16. VOUCHER – bon na okaziciela stanowiący Treść Cyfrową, umożliwiający Klijętowi zapłatę Ceny za Produkt w Sklepie do wysokości środków pieniężnych na jaki opiewa bon.
 17. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 18. UMOWA O DOSTARCZENIU TREŚCI CYFROWEJ – umowa zawarta między Klijętem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem jest Voucher.
 19. CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą klijęt jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt lub Voucher.
 20. ŚRODOWISKO CYFROWE – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowewykorzystywane przez Klijeta w celu uzyskania dostępu do Treści Cyfrowej lub w celu korzystania z niej.
 21. KOMPATYBILNOŚĆ – współdziałanie Treści Cyfrowej ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj uzywane do korzystania z Treści Cyfrowej tego samego rodzaju bez konieczności ich przekształcania.
 22. FUNKCJONALNOŚĆ – zdolność Treści Cyfrowej do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia.
 23. INTEGRACJA – połączenie Treści Cyfrowej z elementami Środowiska Cyfrowego Klienta i włączenie jej do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z Umową o dostarczenie Treści Cyfrowej.

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW I VOUCHERÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Sklep www.albinatorebki.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów oraz Voucherów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, zgodnie z umową  i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Vouchery oferowane w Sklepie są Funkcjonalne i Kontatybilne ze sprzętem spełniającym wymagania techniczne wskazane w ich opisie na stronie Sklepu.
 4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu lub Vouchera na warunkach podanych w jego opisie.
 5. Cena Produktu lub Vouchera uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy Produktu do Klienta.
 6. Cena Produktu lub Vouchera uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 7. Sprzedawca w sposób jednoznaczny informuje Klientów o Cenach jednostkowych oraz o promocjach i obnizkach Cen. Obok informacji o obniżce produktu, Sprzedawca uwidacznia najniższą Cenę tego Produktu, która obowiązywała  w okresi 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a jeśli Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – Sprzedawca uwidacznia najniższą Cenę Produktu, która obowiązywała w okresi od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obnizki.
 8. Zamówienia można składać:
  8.1 poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep albinatorebki.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok,
  8.2 telefonicznie pod numerem: +48 535 904 222.
 9. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
 10. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 11. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
 12. Warunki realizacji Voucherówi:
  12.1 na stronie Sklepu klient może zakupić Voucher o wartości 100,200 lub 300 złotych,
  12.2 wydanie Vouchera nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT). W rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia towarów,
  12.3 za każdy Voucher Klient płaci odpowiednią kwotę nominalną,
  12.4 kwoty Voucherów oraz ich wzory opublikowane są na stronie internetowej Sklepu,
  12.5 Voucher może byc wykorzystywany wyłącznie do nabycia Produktów dostępnych w ofercie Sklepu,
  12.6 Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) i nie stanowi instrumentu pieniądza elektronicznego,
  12.7 Voucher ważny jest przez okres 3 miesięcy od momentu jego zakupu.

§ 4

ZAWARCIE UMOWY 

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy o dostarczeniu Treści Cyfrowej, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 8 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
  4.1 potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  4.2 formularz odstąpienia od umowy,
  4.3 niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży  lub Umowa o dostarczeniu Treści Cyfrowej między Klientem, a Sprzedawcą.
 6. Każda Umowa Sprzedaży oraz Umowa o dostarczeniu Treści Cyfrowej będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny), który będzie dołączany do Produktu i/lub wysyłany pocztą elektroniczna na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.

§ 5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1.1 płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  1.2 płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Przelewy 24,
  1.3 płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności iMoje,
 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: PL 15 1050 1285 1000 0091 2833 3599 (ING Bank Śląski S.A.) ALBINA TOREBKI KRZYSZTOF GŁOWACKI, ul. Juliusza Słowackiego 44/8, 44-100 Gliwice, NIP: PL8631269520. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.
 3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych systemów płatności Przelewy 24 lub iMoje Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej, Blik lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty Ceny z tytułu Umowy Sprzedaży lub Umowy o dostarczeniu Treści Cyfrowej w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 5. Produkt zostanie wysłany, a Treść Cyfrowa dostarczona dopiero po jego opłaceniu.

§ 6

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU ORAZ DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWEJ

 1. Dostawa produktu
  1.1 koszty dostawy Produktu realizowane przez Kuriera lub Paczkomat, które pokrywa Klient, na terenie Polski  wynosi 18 zł.,
  1.2 koszty dostawy Produktu do Państw Unii Europejskiej oraz poza UE są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności, ilości zakupionego Produktu oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
  1.3 na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
  a) czas kompletowania Produktów wynosi do 3 dni roboczych od momentu:
  – zaksięgowania środków pieniężnych wpłaconych z tytułu Umowy Sprzedaży na rachunku Sprzedawcy albo
  – pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczne systemy płatności Przelewy24 lub iMoje,
  b) dostawa Produktów stanowiących rzeczy ruchome przez przewoźnika następuje w terminie przez niego    deklarowanym tj. do 5 dni roboczych   (z wyjątkiem przesyłek zagranicznych, których czas dostawy wynosić    może do kilkunastu dni roboczych) od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje  wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
  1.4 zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane na terenie Polski oraz zagranicę za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich,
  1.5 przesyłki zagraniczne są realizowane do następujących państw Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwecja, Węgry, Włochy oraz poza UE do Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych.
  1.6 zakupione w Sklepie Produkty Klient może odebrać także osobiście po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
 2. Dostarczenie Treści Cyfrowej niezapisanej na nośniku niematerialnym.
  2.1 Treść Cyfrowa jest dostarczana po upływie terminu od odstąpienia od Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej, chyba że Klient uprzednio wyraził wyraźną zgodę na dostarczenie Treści Cyfrowej przed upływem tego terminu,
  2.2 z zastrzeżeniem pkt 2.1, dostarczenie Treści Cyfrowej następuje niezwłocznie tj. do 24 godzin od chwili:
  a) zaksięgowania środków pieniężnych wpłaconych z tytułu Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej na rachunku sprzedawcy albo
  b) pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczne systemy płatności,
  2.3 Treść Cyfrowa zostanie dostarczona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia,
  2.4 Klient ma mozliwość pobrania jej na swoje urzadzenie.

§ 7

REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Reklamacja z tytułu gwarancji.
  1.1 wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  1.2 okres gwarancji dla Produktów wynosi 12 miesięcy i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta,
  1.3 dane gwaranta, szczegółowe informacje na temat towarów objetych gwarancją, dane dotyczące okresu trwania i warunków gwarancji, a także uprawnień przysługujących Klientowi z tytułu gwarancji – zawiera karta gwarancyjna dołączona do Produktu lub udostepniona na stronie Sklapu,
  1.4 gwarancja nie wyłącza uprawnień Konsumenta oraz podmiotu, o którym mowa w § 9 Regulaminu z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży określonych w ustawie o prawach konsumenta, które przysługują Konsumentowi oraz podmiotowi, o którym mowa w  § 9 z mocy prawa.
 2. Reklamacja z tytułu braku zgodności Produktu z umową.
  2.1 podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa § 9 Regulaminu z tytułu braku zgodności Produktu lub Tresci Cyfrowej z umową są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maj 2014r.,
  2.2 sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili dostarczenia Produktu i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu okreslony przez Sprzedawcę lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy,
  2.3 Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klijeta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa § 9 Regulaminu, gdy Treść Cyfrowa jest dostarczona w sposób jednorazowy lub częściami – za brak zgodności z umową istniejącą w chwili dostarczenia Treści Cyfrowej i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili,
  2.4 Klient zobowiązane jest do współpracy ze Sprzedawcą, w celu ustalenia czy brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową wynika z cech Środowiska Cyfrowego Klienta,
  2.5 zawiadomienia o braku zgodności Produktu lub Treści Cyfrowej z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@albinatorebki.pl lub pisemnie na adres: Albina Torebki, ul. Młyńska 4 budynek H, 44-100 Gliwice.
  2.6 w powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
  2.7 dla oceny niezgodności Produktu z Umową, Konsument lub podmiot o którym mowa w § 9 Regulaminu mają obowiąek udostepnić Produkt Sprzedawcy, a Sprzedawca zobowiąany jest do odebrania go na swój koszt,
  2.8 Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji,
  2.9 w przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
  2.10 Klient będący Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu może żądać w pierwszej kolejności wymiany lub naprawy Produktu przez Sprzedawcę, a w przypadku Treści Cyfrowej – doprowadzenie Treści Cyfrowej do zgodności z Umową. Obniżenia Ceny oraz odstąpienia od Umowy Klient może żądać wyłącznie w przypadkach wskazanych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r.
  2.11 w związku z uzasadnioną reklamacją Klijęta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu Sprzedawca odpowiednio:
  a) pokrywa koszty naprawy lub wymiany oraz ponownego dostarczenia Produktu do Klienta
  b) doprowadza Treść Cyfrową do zgodności z Umową na swój koszt,
  c) obniża Cenę Produktu lub Treści Cyfrowej i zwraca Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 9 Regulaminu wartość obniżonej Ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o obniżeniu Ceny od KOnsumenta lub podmiotu o którym mowa w § 9,
  d) w przypadku odstapienia od umowy przez Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 9 – Sprzedawca zwraca mu cenę produktu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru lub dowodu jego odesłania. W razie odstąpienia od umowy, Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 9 zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy,
  2.12 odpowiedz na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS,
  2.13 Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Ceny jedynie w części odpowiadającej Treści Cyfrowej niezgodnej z umową oraz Treści Cyfrowej, której obowiązek dostarczenia odpadł w skutek odstapienia od umowy.
 • §8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Formularz odstąpienia od umowy znajdziesz tutaj. 
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: Albina Torebki, ul. Młyńska4 budynek H, 44-100 Gliwice.  Towar należy odesłać w kartonie, aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu. Towar musi nadawać się do dalszej sprzedaży i nie może nosić znamion użytkowania.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta lub podmiotu o którym mowa w § 9 o sposobie i terminie wykonania prawa odstapienia od umowy, a także nie udostepnił mu zworu formularza odstapienia od umowy. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Konsument powinien obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu mu, poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się:
  9.1 dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności – od dnia, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu (lub wskazana przz nich osoba trzecia inna niż przewoźnik) objoł Produkt w posiadanie,
  9.2 dla umowy, która obejmuje wiele Produktów które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, jego partii lub części,
  9.3 dla umowy polegającej na regularnym dostarczeniu produktu przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego produktu,
  9.4 dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku m.in. Umowy Sprzedaży:
  10.1 w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  10.2 w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  10.3 w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  10.4 o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiebiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjoł to do wiadomości,
  10.5 o dostarczeniu Treści Cyfrowej niedostarczonych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczoł świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstapienia od umowy, i przyjoł to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie.
 11. W związku z zastrzeżeniem pkt 10.5niniejszego paragrafu, prawo do odstapienia od umowy, której przedmiotem jest Voucher stanowiącu Treść Cyfrową nie jest możliwe w sytuacji, gdyzostał on całkowicie wykorzystany przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
 12. W przypadku, odstapienia od umowy o dostarczenie Vouchera, Klient otrzyma zwrot salda znajdującego się na Voucherze w ciagu 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu i przy użyciu takiego samego sposobu płatności jakiego Klient użył kupując Voucher.
 13. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

§ 9

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

 1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą ustawą o prawach konsumenta pod warunkiem, że Umowa która zawiera ze Sprzedawcą jest bezpośrednio związana z jego działalnościa gospodarczą, ale z tresci tej Umowy wynika, że nie ma ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.
 2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
  2.1 niedozwolonych postanowień umownych,
  2.2 odpowiedzialność z tytułu braku zgodności Produktu lub Treści Cyfrowej z umową,
  2.3 prawa odstapienia od Umowy zawartej na odległość,
  2.4 zasad dotyczących umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej lub usługi cyfrowej.
 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa, która zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej w szczególności wskazanych tam kodów Klasyfikacji Działalności.
 4. Przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

§ 10

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1.1 zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
  1.2 prowadzenie Konta w Sklepie,
  1.3 System Opinii,
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 11

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 10 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  2.1 umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę,
  2.2 umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony. Zawarcie umowy następuje w chwili wysłania przez Usługobiorcę uzupełnionego Formularza Rejestracji,
  2.3 umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Systemu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii albo zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  3.1 komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  3.2 dostęp do poczty elektronicznej,
  3.3 przeglądarka internetowa,
  3.4 włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 12

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@albinatorebki.pl
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 13

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1.1 wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta),
  1.2 Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@albinatorebki.pl,
  1.3 Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia),
  1.4 wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 14

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.albinatorebki.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 14 pkt 3 oraz elementów zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia majątkowych praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Krzysztofa Głowackiego wykonującego działalność gospodarczą pod firmą ALBINA TOREBKI KRZYSZTOF GŁOWACKI wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce siedziby: ul. Juliusza Słowackiego 44/8, 44-100 Gliwice, adres do doręczeń: Albina Torebki, ul. Młyńska 4 budynek H, 44-100 Gliwice, NIP: PL8631269520, REGON: 367589037. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.albinatorebki.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.albinatorebki.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.albinatorebki.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.albinatorebki.pl użyte są w celach informacyjnych.

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem lub podmiotem  o którym mowa § 9 zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 16

OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.,
  1.2.Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.,
  1.3.Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.,
  1.4.Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.,
  1.5.Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.,
  1.6.Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.,
  1.7.Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.
 • Albina

  Albina

  Albinatorebki.pl-sklep online Eleganckie, klasyczne i nowoczesne torebki. Sprawdź bogatą ofertę w atrakcyjnej cenie.

  Czytaj dalej

Konkurencyjne ceny

Darmowa wysyłka od 300zł

Najnowsze kolekcje sprawdzone marki