Odstąpienie od umowy

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Formularz odstąpienia od umowy znajdziesz tutaj. 
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu wraz z załączonym dowodem zakupu (paragonem) na adres: Albina Torebki, ul. Młyńska4 budynek H, 44-100 Gliwice. Towar należy odesłać w kartonie, aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu. Towar musi nadawać się do dalszej sprzedaży i nie może nosić znamion użytkowania.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta lub podmiotu o którym mowa w § 9 o sposobie i terminie wykonania prawa odstapienia od umowy, a także nie udostepnił mu zworu formularza odstapienia od umowy. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Konsument powinien obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu mu, poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się:
  9.1 dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności – od dnia, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu (lub wskazana przz nich osoba trzecia inna niż przewoźnik) objoł Produkt w posiadanie,
  9.2 dla umowy, która obejmuje wiele Produktów które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, jego partii lub części,
  9.3 dla umowy polegającej na regularnym dostarczeniu produktu przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego produktu,
  9.4 dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku m.in. Umowy Sprzedaży:
  10.1 w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  10.2 w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  10.3 w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  10.4 o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiebiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjoł to do wiadomości,
  10.5 o dostarczeniu Treści Cyfrowej niedostarczonych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczoł świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstapienia od umowy, i przyjoł to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie.
 11. W związku z zastrzeżeniem pkt 10.5niniejszego paragrafu, prawo do odstapienia od umowy, której przedmiotem jest Voucher stanowiącu Treść Cyfrową nie jest możliwe w sytuacji, gdyzostał on całkowicie wykorzystany przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
 12. W przypadku, odstapienia od umowy o dostarczenie Vouchera, Klient otrzyma zwrot salda znajdującego się na Voucherze w ciagu 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu i przy użyciu takiego samego sposobu płatności jakiego Klient użył kupując Voucher.
 13. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
 • Albina

  Albina

  Albinatorebki.pl-sklep online Eleganckie, klasyczne i nowoczesne torebki. Sprawdź bogatą ofertę w atrakcyjnej cenie.

  Czytaj dalej

Konkurencyjne ceny

Darmowa wysyłka od 300zł

Najnowsze kolekcje sprawdzone marki